BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH ONLINE

Chào bạn,

Bạn sẽ thực hiện bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào. Bài thi gồm 35 câu hỏi kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, ngữ pháp và từ vựng, làm trong thời gian 25 phút.
Kết quả đánh giá sẽ hiển thị ngay khi bạn chọn câu trả lời. Trình độ của bạn sẽ hiển thị sau khi bạn trả lời xong hết các câu hỏi dựa trên tổng số câu trả lời đúng. 

I. PRONUNCIATION (Q.1-Q.5) 1. Pick out the word which has the "th" pronounced differently from the rest.

Correct! Wrong!

2. Pick out the word which has the "h" pronounced differently from the rest.

Correct! Wrong!

3. Pick out the word which has a different stress pattern with the others.

Correct! Wrong!

4. Pick out the word which has a different stress pattern with the others.

Correct! Wrong!

5. Pick out the word which has a different stress pattern with the others.

Correct! Wrong!

II. GRAMMAR (Q.6 -Q.19) Choose the correct answer. 6. Where.............................................the car?

Correct! Wrong!

7. At nine o’clock yesterday morning we............................for the bus.

Correct! Wrong!

8. I’ve................................made some coffee. It’s in the kitchen.

Correct! Wrong!

9. We can’t go along here because the road is.....................................

Correct! Wrong!

10. Some film stars..................................... be difficult to work with.

Correct! Wrong!

11. I’m going to go out and .....................................

Correct! Wrong!

12. I don’t know why Nancy didn’t go to the meeting. She said she.......................definitely going.

Correct! Wrong!

13. The librarian asked us .....................................so much noise.

Correct! Wrong!

14. What’s the name of the man............................ gave us a lift?

Correct! Wrong!

15. If the bus to the airport hadn’t been so late, we ....................................the plane.

Correct! Wrong!

16. Jane is always poking her nose in other people's business. She's so ____!

Correct! Wrong!

17. During his stay in Indonesia he went ____ with malaria.

Correct! Wrong!

18. She doesn't ____ of my decision.

Correct! Wrong!

19. The inquiry into the accident will be ________ by Malcolm Jones, a former army general.

Correct! Wrong!

III. LISTENING (Q.20 -Q.24) For each question there are three pictures and a short recording. Choose the correct picture A, B or C. Each recording will be played twice.

Correct! Wrong!

20. What does the man receive in the post?

bài kiểm tra tiếng Anh online
Correct! Wrong!

21. What did the man buy?

bài kiểm tra tiếng Anh online
Correct! Wrong!

22. How can people travel today?

bài kiểm tra tiếng Anh online
Correct! Wrong!

23. What is the date of the wedding anniversary?

bài kiểm tra tiếng Anh online
Correct! Wrong!

24. What musical instruments does the family have now?

bài kiểm tra tiếng Anh online
Correct! Wrong!

IV. READING (Q.25 - Q.29) Choose the correct answer to fill in the blanks in the text.

Reading English Test
Correct! Wrong!

25. What is the writer’s main purpose in writing the text?

Correct! Wrong!

26. What would a reader learn about Ainsley from the text?

Correct! Wrong!

27. What does the writer say about himself?

Correct! Wrong!

28. What does he say about his working life?

Correct! Wrong!

29. Which of the following is the best description of the writer?

Correct! Wrong!

V. LISTENING (Q.30 -Q.35) Listen to each of the teenagers, Jenny, Ed and Rosie, talking about food they like and don’t like. Write the correct initial: J (Jenny), E (Ed) or R (Rosie). Choose the correct one.

Correct! Wrong!

30. Who completely changed his/her mind about a certain food later in life?

Correct! Wrong!

31. Who changed his/her mind about a certain food when he/she tried it in another place?

Correct! Wrong!

32. Whose parents made him/her eat something he/she didn’t like?

Correct! Wrong!

33. Who helped someone else deal with something he/she didn’t like eating?

Correct! Wrong!

34. Whose parents stopped buying the food he/she really loved?

Correct! Wrong!

35. Whose parents used to love the food that he/she couldn’t stand?

Correct! Wrong!

ONLINE ENGLISH TEST
Trình độ của bạn: Beginner
Bạn phải cố gắng để có thể hiểu một số từ,câu rất đơn giản.Gần như không thể giao tiếp ngoài những tình huống đơn giản nhất như hỏi tên,tuổi.
Trình độ của bạn: High Beginner
Bạn có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ dễ dàng hơn nhưng cũng chỉ với các tình huống rất phổ biến và đơn giản ( như giới thiệu tên tuổi,nơi ở,công việc...).
Trình độ của bạn: Low Intermediate
Bạn có thể giao tiếp trong những tình huống đơn giản,quen thuộc nhưng vốn từ vựng và ngữ pháp bị hạn chế nhiều.Gần như không thể giao tiếp trong các tình huống mới.
Trình độ của bạn: Intermediate
Bạn có khả năng giao tiếp với người bản xứ trong các tình huống quen thuộc,nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới.
Trình độ của bạn: High Intermediate
Bạn có thể giao tiếp và hiểu người bản xứ trong các tình huống xảy ra hàng ngày.Giáo viên đôi khi không hiểu ý bạn và mức độ mắc lỗi ngữ pháp,câu...ở mức trung bình
Trình độ của bạn: Low Advanced
Bạn có thể giao tiếp với người bản xứ trong phần lớn các tình huống với độ chính xác cao về mặt ngữ pháp và sử dụng từ vựng phong phú.
Trình độ của bạn: Advanced
Bạn có thể dễ dàng và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác với người bản xứ trong bất kỳ tình huống và về chủ đề nào.

Share your Results:

Bạn có muốn share lên FB để làm động lực phấn đấu tốt hơn nữa không?

bi-kim-tra-ting-anh-online-izi-earn